Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaiczej przy ul Krakowskiej

Kielce, 19.01.2023 r.

GKŚ-IV.6220.23.2022

Obwieszczenie

 Na podstawie art. 9 art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kielce 1” planowanego do realizacji przez Projekt Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-451 ) przy ul. Grunwaldzkiej 229, na działkach przy ul. Krakowskiej w Kielcach oznaczonych nr ewid. 953/1 i 953/2 obręb 20.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu
(tel.  41 367 68 39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Data podania do publicznej wiadomości:  20 stycznia 2023 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Boroń
DYREKTOR
Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Środowiska

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach, oraz w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Tomasz Skwarek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-01-2023
Data publikacji:
20-01-2023 07:00
Data aktualizacji:
19-01-2023 13:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top