Obwieszczenie o podjęciu postępowania GKŚ-IV.6220.6.2019 Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów”, planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach, że w dniu 5 stycznia 2023 r. wydał postanowienie znak: GKŚ-IV.6220.6.2019 o podjęciu postępowania.

Kielce, 05.01.2023 r.

GKŚ-IV.6220.6.2019

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz art. 74 ust. 3 i 3a w związku z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029ze zm.) u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania prowadzonego na wniosek złożony przez  Hydrogeotechnikę Sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów”, planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach, że w dniu 5 stycznia 2023 r. wydał postanowienie znak: GKŚ-IV.6220.6.2019 o podjęciu postępowania. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

W dniu 19.12.2019 r. do tut. organu wpłynął wniosek inwestora, w którym w oparciu o art. 86d u.o.o.ś. zawnioskował on o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przychylając się do powyższego wniosku, tutejszy organ, postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.6.2019, z dnia 02.01.2020 r., zawiesił przedmiotowe postępowanie.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 u.o.o.ś., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. W przedmiotowej sprawie podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwrócił się o podjęcie postępowania przed upływem trzech lat, o których mowa w przytoczonym przepisie, wobec czego Prezydent Miasta Kielce podjął postępowanie w celu dokonania dalszych czynności w sprawie.

Data publicznego ogłoszenia: 10 stycznia 2023 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Rogaliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  • Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
  • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  • Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
05-01-2023
Data publikacji:
10-01-2023 10:54
Data aktualizacji:
10-01-2023 10:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top