Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.25.2021

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.25.2021, z dnia 16.08.2022 r. podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce”,

Kielce, 16.08.2022 r.

GKŚ-IV.6220.25.2021

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.25.2021, z dnia 16.08.2022 r. podjął postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce”,

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce”, zostało wszczęte na wniosek z dnia 18.05.2018 r., złożony przez Inwestorów - osoby fizyczne.

W toku postępowania, Prezydent Miasta Kielce postanowieniem znak: UKŚ-IV.6220.19.2018, z dnia 12.04.2019 r., stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 u.o.o.ś., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

W dniu 08.05.2022 r. upłynął termin trzech lat, wskazany w art. 86 d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W przedmiotowej sprawie podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwrócił się o podjęcie postępowania i nie przedłożył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko po upływie trzech lat, o których mowa w przytoczonym przepisie, wobec czego spełnione zostały przesłanki podjęcia postępowania w celu umożliwienia dalszego procedowania.

Na postanowienie o podjęciu postępowania nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 309, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 17 sierpnia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
  2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
  3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
  5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Otrzymują:

  1. Inwestorzy zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  3. Aa.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-08-2022
Data publikacji:
17-08-2022 08:29
Data aktualizacji:
17-08-2022 08:29
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top