Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania - budowa budynku produkcyjnego w Kielcach przy ul Górnej 25

Kielce, 09.01.2023 r.

GKŚ-IV.6220.26.2021

 Obwieszczenie

 Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o podjęciu postępowania znak: GKŚ-IV.6220.8.2019, obecnie pod znakiem GKŚ- V.6220.26.2021, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 17.05.2018 r. przez AKWEN II Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą przez Pełnomocnika.

W toku postępowania, Prezydent Miasta Kielce w dniu 27.08.2019 r., postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.8.2019, stwierdził obowiązek przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, nakładając tym samym na AKWEN II Sp. z o.o., obowiązek przedłożenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Następnie w dniu 24.09.2019 r. Organ, działając z urzędu, na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), postanowieniem znak: GKŚ-IV.6220.8.2019, zawiesił postępowanie w sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę ww. raportu.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 u.o.o.ś., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. W procedowanej sprawie termin ten upłynął w dniu 24.09.2022 r.

W terminie tym podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwrócił się o podjęcie postępowania i nie przedłożył raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wobec czego spełnione zostały przesłanki podjęcia postępowania w celu umożliwienia dokonania przez Urząd jego formalnego umorzenia.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, (tel. 41 367 68 39, mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

 Data publicznego obwieszczenia: 09 stycznia 2023 r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. AKWEN II Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej bipum.kielce.eu oraz w pobliżu planowanego miejsca realizacji inwestycji
  3. a.a.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-01-2023
Data publikacji:
05-01-2023 14:26
Data aktualizacji:
10-01-2023 09:39
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top