obwieszczenie o postanowieniu o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. ks. P. Ściegiennego

UA-II.6733.58.2022.WR

Kielce, 31.08.2022r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 31.08.2022r. wydane zostało Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

stacji bazowej telefonii komórkowej numer „KIE3301A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ks. P. Ściegiennego, na działce nr ewid. 763/1, obręb 0030 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 31.08.2022r. do 13.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 14.09.2022r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż.  Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr Wioletta Rębosz

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
31-08-2022
Data publikacji:
31-08-2022 13:01
Data aktualizacji:
31-08-2022 14:07
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top