Obwieszczenie o postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - ul. Dobromyśl

UA-II.6733.64.2022.ZK                                                                                                                                                                                               Kielce, 20.09.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 97 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 20.09.2022 r. wydane zostało Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63 do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm i długości ok. 160m na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl w Kielcach, w związku z uzyskaniem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim było uzyskanie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 27.09.2022 r. do 10.10.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 11.10.2022 r.

                                                                                

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury
 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr Żaneta Kopeć

Osoba do kontaktu w sprawie: Podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676124)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-09-2022
Data publikacji:
27-09-2022 12:40
Data aktualizacji:
27-09-2022 12:47
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top