Obwieszczenie o postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia - ul. Łopianowa

UA-II.6733.9.2022.ZK                                                                                                                                                                                                Kielce, 20.10.2022 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 20.10.2022r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w Decyzji Nr33/2022 z dnia 20.04.2022r. znak: UA-II.6733.9.2022.ZK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie) z rur PE o średnicy DN 63 mm,  długości ok. 210 m na działkach nr ewid.: 403/24, 404/2, 403/36, 405, 540, 539/4, 539/3, 538/3, obręb 0025, przy ul. Prostej oraz ul. Łopianowej w Kielcach, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Wójcika.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 124.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wywieszenia Obwieszczenia 21.10.2022 r. do 03.11.2022 r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

                                                    Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 

Informację wytworzyła:                   Podinspektor mgr Żaneta Kopeć

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-10-2022
Data publikacji:
21-10-2022 12:09
Data aktualizacji:
21-10-2022 12:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top