Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.13.2019

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa związanej z oceną oddziaływania na środowisko prowadzoną w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka i budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działkach nr 580/1, 582 i 615/7; obręb 0015 przy ul. Krakowskiej 62 w Kielcach.

Kielce, 24.10.2022 r.

GKŚ-IV.6220.13.2019

 Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa związanej z oceną oddziaływania na środowisko prowadzoną w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbiórka i budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działkach nr 580/1, 582 i 615/7; obręb 0015 przy ul. Krakowskiej 62 w Kielcach.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony przez PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock (działającego przez pełnomocnika). Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa wymienionych w § 3 ust. 1, pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 309,
    w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt., w godz. 7.30 - 15.30),
  • składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Kielce w terminie 30 dni, od 27.10.2022 r. do 25.11.2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym: na adres: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, na adres e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.um.kielce.pl w odnośniku EPUAP.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kielce przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 u.o.o.ś. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Rogaliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
  • w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
24-10-2022
Data publikacji:
26-10-2022 09:51
Data aktualizacji:
26-10-2022 09:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top