Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - zakład przetwarzania kruszywa przy ul. Długiej 34

Kielce,  19 stycznia 2023 r.

GKŚ-IV.6220.45.2022

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa zakładu przetwarzania i recyklingu odpadowego kruszywa, w tym zanieczyszczonego tłucznia kolejowego na bazie dwóch płyt bioremediacyjnych oraz metodą mycia i płukania”, planowanego do realizacji w Kielcach przy ul Długiej 34, na działce ewid. nr 1/21 obręb 0008

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 30.09.2022 r. złożony przez SPINEL Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-435)  przy ul. Gabrieli Zapolskiej 27/23. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 u.o.o.ś., tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 41 i 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 tego rozporządzenia.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, (tel. 41 367 68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym, zgodnie
z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 20 stycznia  2023 r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Boroń
DYREKTOR
Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Środowiska

 

 Otrzymują:

 1. SPINEL Prosta Spółka Akcyjna, ul. Gabrieli Zapolskiej 27/23, 25-435 Kielce,
 2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce,
  Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz  w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia  a także publikację
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
 3. a.a.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Tomasz Skwarek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-01-2023
Data publikacji:
20-01-2023 07:00
Data aktualizacji:
19-01-2023 13:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top