Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: GKŚ-IV.6220.25.2022

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi, z garażami podziemnymi, nadziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Solidarności w Kielcach”.

Kielce, 28.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.25.2022

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi, z garażami podziemnymi, nadziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Solidarności w Kielcach”, na działkach nr ewid.: 127/8, 127/13, 129/6, 129/9, 130/2, 130/5, 131/6, 132/6, 132/9, 133/8, 133/11, 135/12, 135/14, 135/21, 135/23, 144/56, 144/70, obr. nr 0012. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 13.06.2022 r. (data wpływu: 14.06.2022 r.) złożony przez firmę: TRUST INVESTMENT PROJEKT 14 Sp. z o.o.,  ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce, reprezentowaną przez Pełnomocnika.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce pismem znak: GKŚ-IV.6220.25.2022 z dnia 28.06.2022 r. wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Przez obszar ten rozumie się:

 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma doręczenie pism stronom postępowania w trybie art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 K.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Uwagi, wnioski, zastrzeżenia do sprawy lub co do zebranych materiałów można wnieść na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz, dostępna na: https://www.kielce.eu/ https://bipum.kielce.eu/. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Data publicznego obwieszczenia: 29 czerwca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Szczypiór

ZASTĘPCA PREZYDENTA

 

 Otrzymują:

 1. Wnioskodawca – TRUST INVESTMENT PROJEKT 14 Sp. z o.o., Robotnicza 1, 25-662 Kielce, za pośrednictwem Pełnomocnika
 2. Pozostałe Strony postępowania w formie publicznego ogłoszenia, poprzez: obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce, https://bipum.kielce.eu
 3. aa.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
 2. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jednak nie dłużej niż 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
29-06-2022
Data publikacji:
29-06-2022 10:28
Data aktualizacji:
29-06-2022 11:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top