Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach.

Kielce, 16.09.2022

UA-II.6733.73.2022.PMK

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z  2022 r., poz.503),

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 16.09.2022 r. do 29.09.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia  30.09.2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA              
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Paulina Machynia-Korus

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Paulina Machynia-Korus (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 123)

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-09-2022
Data publikacji:
16-09-2022 13:21
Data aktualizacji:
16-09-2022 13:47
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top