Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej z wysięgnikami - ul. Skrzetlewska i ul. Pawia

                                                                                                        Kielce, 04.08.2022  

UA-II.6733.62.2022.BM                                                                                                          

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 budowie sieci wodociągowej średnicy DN 100 mm o długości ok. 110,0 m wraz z wysięgnikami wodociągowymi średnicy DN 40 – 90 mm o łącznej długości ok. 25,0 m w ul. Skrzetlewskiej oraz ul. Pawiej, na działkach nr ewid.: 304/2, 304/3 i 306/13 obręb 0005 w Kielcach,

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 05.08.2022r. do 18.08.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 19.08.2022r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Beata Milner

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 125)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-08-2022
Data publikacji:
05-08-2022 07:59
Data aktualizacji:
05-08-2022 08:21
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top