Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - ul. Łopuszniańska

                                                                                                        Kielce, 20.10.2022  

UA-II.6733.95.2022.WR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm, długości ok. 360 m wraz z hydrantami ppoż. nadziemnymi DN 80 mm (3 szt.) na działkach nr: 71/8, 72/18, 73, 103, 176/1, obręb 0019 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach.

   W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 21.10.2022r. do 03.11.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 04.11.2022r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

                                                     Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 

Informację wytworzyła:                    Podinspektor

                                                     mgr Wioletta Rębosz

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-10-2022
Data publikacji:
21-10-2022 12:32
Data aktualizacji:
21-10-2022 12:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top