Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantem ppoż. - ul. Króla Kazimierza Wielkiego

                                                                                                        Kielce, 29.08.2022  

UA-II.6733.67.2022.BM                                                                                                          

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy ok. 125 x 11,4 mm, długości ok. 150 m wraz z hydrantem ppoż. DN 80 – 100 mm (1 szt.) w pasie drogowym ul. Króla Kazimierza Wielkiego w Kielcach na działkach nr ewid. 329/8, 323/1, 324/3, 325/1, 327/1, 328/1, 838/3 obręb 0008 oraz na działce nr ewid. 420/30 obręb 0009 w Kielcach, 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 30.08.2022r. do 12.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 13.09.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

 Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Beata Milner

 

 Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 125)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-08-2022
Data publikacji:
30-08-2022 07:12
Data aktualizacji:
29-08-2022 15:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top