Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach - ul. Grunwaldzka

UA-II.6733.91.2022.ZK                                                                                                                                                                                               Kielce, 20.10.2022 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  z 2022r., poz. 503)

     Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015 przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach. 

   W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 21.10.2022r. do 03.11.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 04.11.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Żaneta Kopeć 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-10-2022
Data publikacji:
21-10-2022 12:22
Data aktualizacji:
21-10-2022 12:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top