Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Zagórska

 

Kielce, 08.09.2022 r.

UA-II.6733.74.2022.RH

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Budowie gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10,0 kPa) z rur PE o średnicy dn 90 mm, długości ok. 58,5 m, na działkach nr ewid.: 219/1 i 219/5, obręb 0025  przy ul. Zagórskiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 09.09.2022 r. do 22.09.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane
 z dniem 23.09.2022 r.

 

  Z up. PREZYDENTA MIASTA KIELCE

  Mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

                    DYREKTOR

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

                                                                   Referat Lokalizacji Inwestycji

                                                                   Kielce Wschód

Informację wytworzyła:                         Specjalista inż. arch. Roksana Halaba

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-09-2022
Data publikacji:
12-09-2022 07:32
Data aktualizacji:
12-09-2022 07:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top