Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Chrobrego

UA-II.6733.105.2022.PW

                                             Kielce, 30.01.2023r.

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

 

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 30.01.2023r. wydana została Decyzja Nr 14 /2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

sieci wodociągowej Ø200 i Ø100, o łącznej długości do 650 m w ul. Króla Bolesława Chrobrego i ul. Księcia Mieszka I oraz terenach przyległych do ulic, na działkach nr ewid.: 780, 835, 874/4, 785, 826/1, obręb 0009, w Kielcach.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 31.01.2023r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTOR

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista mgr inż. arch. Paulina Wrona

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Paulina Wrona – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-01-2023
Data publikacji:
31-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
31-01-2023 08:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top