Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Ewangelicka

Kielce, 06.12.2022r.

UA-II.6733.109.2022.PW

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, o długości od 50m do 150m dla potrzeb oświetlenia ulicy Ewangelickiej w Kielcach, na działkach nr ewid.: 1186/1, 1185/3, 1185/2, 1185/1, 583/4 obręb 0017 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 06.12.2022r. do 20.12.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 21.12.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury


Osoba do kontaktu:
Specjalista Paulina Wrona
tel. 41 36 76 127
e-mail: paulina.wrona@um.kielce.pl
Rynek 1, 25-303 Kielce, pokój 127

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-12-2022
Data publikacji:
08-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
08-12-2022 12:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top