Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Grunwaldzka

Kielce, 26.01.2023r.

UA-II.6733.7.2023.MC

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach“, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 27.01.2023r. do 09.02.2023r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 10.02.2023r.

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: inż. Monika Chodorek

 

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Monika Chodorek – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
26-01-2023
Data publikacji:
27-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
26-01-2023 12:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top