Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Grunwaldzka

Kielce, 16.08.2022

 

UA-II.6733.68.2022.BT                                                                    

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej średnicy rur preizolowanych 2 x DN 150 mm, długości od ok. 130 m do ok. 200 m w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiellońskiej na działkach nr 390/27 i 110/13 obręb 0015 w Kielcach,

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych dla potrzeb obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 43A w Kielcach”.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 17.08.2022 r. do 30.08.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 31.08.2022 r. -

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-08-2022
Data publikacji:
17-08-2022 00:00
Data aktualizacji:
17-08-2022 07:45
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top