Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Jagiellońska

Kielce, 16.08.2022

UA-II.6733.70.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z  2022 r., poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej średnicy rur preizolowanych od 2 x DN 65 mm do 2 x DN 100 mm długości od ok. 150 m do ok. 200 m, na działkach nr ewid. 450/12, 109/8, 393/20 obręb 0015 w rejonie ul. Jagiellońskiej w Kielcach,

w ramach zadania nt. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych dla potrzeb budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach oraz obiektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 1 w Kielcach”.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 17.08.2022 r. do 30.08.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się
w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. 

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie
z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 31.08.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: inspektor Anna Musiał-Czechowska (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki
i Architektury, tel. 41 36 76 127)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-08-2022
Data publikacji:
17-08-2022 00:00
Data aktualizacji:
17-08-2022 08:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top