Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Otrocz

 Kielce, 10.10.2022

UA-II.6733.85.2022.BT

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10,0 kPa) z rur PE o średnicy dn 110 mm, długości od ok. 150 m do ok. 159 m, na działkach nr ewid.: 417, 401/3, 395/1, 395/7, 395/3, 395/4 obręb 0012 w rejonie ul. Otrocz w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 11.10.2022 r. do 24.10.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 25.10.2022 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
10-10-2022
Data publikacji:
11-10-2022 09:18
Data aktualizacji:
11-10-2022 09:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top