Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Puscha

Kielce, 07.11.2022

UA-II.6733.92.2022.BM

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503, z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 100mm do DN 150mm i długości od 180m do 250m, osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy od 2x DN 50mm do 2x DN 100mm i długości od 30m do  60m, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 90mm do 200mm i długości od 160m do 230m, sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 90mm do 400mm i długości od 400m do 600m, wraz z podziemnym zbiornikiem magazynowania wody deszczowej o pojemności do 250m3  na działkach nr ewid.: 418/1, 1839/8, 1839/1 obręb 0009 w rejonie ul. J. B. Puscha w Kielcach. 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 08.11.2022r. do 21.11.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 22.11.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor

mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
07-11-2022
Data publikacji:
08-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
08-11-2022 08:35
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top