Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Sokola

Kielce, 26.09.2022

UA-II.6733.84.2022.BT                                                                    

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej średnicy od Ø ok. 90 mm do Ø ok. 160 mm, długości od ok. 60 m do ok. 90 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy od Ø ok. 160 mm do Ø ok. 250 mm, długości od ok. 40 m do ok. 120 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej średnicy od Ø ok. 40 mm do Ø ok. 125 mm, długości od ok. 30 m do ok. 60 m na dz. ewid.: 98/1, 98/2, 98/3, 82/3, 82/5, 95 obręb 0005 w ulicy Sokolej i ul. mjra J. Piwnika „Ponurego” w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 27.09.2022 r. do 10.10.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 11.10.2022 r. –

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-09-2022
Data publikacji:
27-09-2022 10:10
Data aktualizacji:
27-09-2022 10:10
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top