Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicy Masłowskiej w Kielcach w rejonie ul. Masłowskiej i ul. Gabrieli Zapolskiej w Kielcach.

          Kielce, 22.08.2022  

UA-II.6733.71.2022.WR

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia 0,4kV o długości ok. 360m dla potrzeb oświetlenia ulicy Masłowskiej w Kielcach, na działkach nr ewid. 275/60, 275/61, 275/62, 275/63, 61, 63/17, 63/20, 63/32, 63/33, 65/1, obręb 0011 w rejonie ul. Masłowskiej i ul. Gabrieli Zapolskiej w  Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 23.08.2022r. do 05.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 06.09.2022r.

z up. PREZYDENTA MIASTA           
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr Wioletta Rębosz

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
23-08-2022
Data publikacji:
23-08-2022 13:09
Data aktualizacji:
23-08-2022 13:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top