obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Dobromyśl

UA-II.6733.64.2022.ZK                                                                                                                                                                                                 Kielce, 01.08.2022  

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  z 2022r., poz. 503)

 

                                                     Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowa sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63 do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl w Kielcach. 

   W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 02.08.2022r. do 15.08.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się
za dokonane od dnia 16.08.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Żaneta Kopeć 

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
01-08-2022
Data publikacji:
02-08-2022 09:27
Data aktualizacji:
02-08-2022 10:01
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top