obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ciekockiej i ul. Uniwersyteckiej

UA-II.6733.75.2022.ZK                                                                                                                                                                                                Kielce, 08.09.2022 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  z 2022r., poz. 503)

                     Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 80mm do DN 150mm i długości od ok. 690m do ok. 700m, na działkach nr ewid.:75/17, 75/19, 75/21, 75/23, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 184/4, 218/19, 219/3, 218/20, 218/17, 218/16, 218/15, 218/14, 218/13, 218/12, 218/11, 218/10, 218/9, 218/21, 218/22, 218/7, 219/4, obręb 0012 w rejonie ul. Ciekockiej i ul. Uniwersyteckiej w Kielcach.

      W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 13.09.2022r. do 26.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 27.09.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

                DYREKTOR

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Żaneta Kopeć

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury,
tel. 41 36 76 124)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
08-09-2022
Data publikacji:
13-09-2022 09:48
Data aktualizacji:
13-09-2022 09:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top