Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Domki w Kielcach.

Kielce, 08.02.2024 r.

UA-II.6730.1.160.2023.AS

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego, na działce nr ewid. 79/6 obręb 0032, przy ul. Domki w Kielcach.

Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów do dnia 04.03.2024 r. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni  od  dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 12.02.2024r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. arch. Alicja Stefańska

 

Osoba prowadząca sprawę:

Podinspektor Alicja Stefańska

tel. 41 36 76 126

e-mail: alicja.stefanska@um.kielce.pl

Rynek 1, 25-303 Kielce, pokój 126

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Alicja Stefańska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-02-2024
Data publikacji:
12-02-2024 14:14
Data aktualizacji:
12-02-2024 14:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top