Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego”

Kielce, dnia 18.10.2022 r.

Znak: UA-IV.6740.2.12.2022.JK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000),

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 14.09.2022 r., przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z siedzibą w Kielcach przy ul. Jadwigi Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego, w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego”.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

 • roboty drogowe: budowę drogi gminnej na długości 383,43 m (od km 0+005,00 do km 0+388,43), budowę/przebudowę zjazdów, budowę chodników obustronnych przyjezdniowych oraz za zieleńcem, budowę chodników z dopuszczeniem parkowania, budowę stanowisk postojowych, wykonanie obsiewu trawą,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę przyłącza CO,
 • regulację wysokościową bram i furtek,
 • regulację wysokościową studzienek rewizyjnych, telefonicznych oraz zaworów wodociągowych, gazowych i c.o.,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbiórkę obiektów budowlanych,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, obręb 0009, numery ewidencyjne działek: 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4 (1574/6; 1574/7); 1592/5 (1592/9; 1592/10); 1592/2 (1592/7;1592/8); 1574/5 (1574/8; 1574/9; 1574/10).

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, obręb 0009, numery ewidencyjne działek: 1209/10; 1209/11; 1209/23; 1575/3; 1685/7.

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, obręb 0009, numery ewidencyjne działek: 1574/5 (1574/8; 1574/9; 1574/10); 1564; 1565; 1566; 1569; 1570; 1572/1; 1572/5; 1592/2 (1592/7; 1592/8); 1592/5 (1592/9; 1592/10); 1584/5; 1584/4; 1579/2; 1579/1; 1578.

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce, obręb 0009, numery ewidencyjne działek: 1209/23; 1575/3; 1209/10; 1572/5; 1572/2; 1574/5 (1574/8; 1574/9; 1574/10); 1573/2; 1685/7; 1592/5 (1592/9; 1592/10).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Strony  postępowania mogą zapoznać  się  w Urzędzie  Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 z aktami  sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z sobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Osoba prowadząca sprawę: inspektor Jowita Kruk, pok. Nr 136, tel.  41 36 76 136.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: inspektor Jowita Kruk

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
18-10-2022
Data publikacji:
18-10-2022 14:35
Data aktualizacji:
18-10-2022 14:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top