Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy KDL3 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską w Kielcach, w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy KDL3 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską w Kielcach”

Kielce, dnia 19.09.2022

Znak: UA-IV.6740.2.11.2022.JK

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 31.08.2022 r., przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, z siedzibą w Kielcach przy ul. Jadwigi Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy KDL3 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską w Kielcach, w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy KDL3  wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piekoszowską w Kielcach”.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

 • budowę ulicy klasy technicznej L "lokalna",
 • budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (ul. Piekoszowską oraz ul. KDD2),
 • budowę chodników,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej
  z projektowaną budową ulicy: sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę rowu infiltracyjnego R1,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0014, numery działek: 156/2 (156/3, 156/4), 158 (158/2, 158/1, 158/3), 160/2 (160/3, 160/4), 162/3, 164/5.

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0008, numery działek: 613/5,

- obręb 0014, numery działek: cz. 156/1, 160/1, 162/1, cz. 164/3.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Symbolem „cz.” poprzedzono numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Strony  postępowania mogą zapoznać  się  w Urzędzie  Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 z aktami  sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z sobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Osoba prowadząca sprawę: inspektor Jowita Kruk, pok. Nr 136, tel.  41 36 76 136.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: inspektor Jowita Kruk

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Jowita Kruk
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-09-2022
Data publikacji:
19-09-2022 13:14
Data aktualizacji:
19-09-2022 13:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top