Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ul. bpa. A. Naruszewicza i ul. Piastowskiej w Kielcach.

Kielce, 26.07.2022 

UA-II.6733.51.2022.WR       

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 26.07.2022r. wydana została Decyzja Nr 62/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa) z rur PE o średnicach zewnętrznych dn 125mm (ok. 955m) i dn 90mm (ok. 15m), o łącznej długości ok. 970m, na działkach nr ewid. 762, 478/1, 505, 503, 1830, 614, 649, 741, 670, 671/1, obręb 0009, w rejonie ul. bpa. A. Naruszewicza i ul. Piastowskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 27.07.2022 r. 

z up. PREZYDENTA MIASTA        
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Podmiot udostępniający informację: 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód
Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Wioletta Rębosz                                   

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
27-07-2022
Data publikacji:
27-07-2022 12:56
Data aktualizacji:
27-07-2022 12:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top