Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach.

 

Kielce, 08.08.2022 

UA-II.6733.46.2022.WR       

     OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 08.08.2022r. wydana została Decyzja Nr 64/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN 125 mm, długości ok. 900 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy DN 200 mm, długości ok. 999 m, na działkach nr: 34, 35, 261/5, 261/6, 261/28, obręb 0028, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 08.08.2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA           
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód
Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Wioletta Rębosz                                  

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
09-08-2022
Data publikacji:
09-08-2022 11:54
Data aktualizacji:
09-08-2022 12:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top