Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rynek

Kielce, 10.01.2023r.

UA-II.6733.97.2022.BT

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 10.01.2023r. wydana została Decyzja Nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rewitalizacji Rynku w Kielcach, polegającej na:

  • montażu obiektów małej architektury: ławek, koszy do segregacji, koszy na odpady zmieszane, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej większej, tablicy informacyjnej mniejszej, makiety dotykowej, słupków wygradzających,
  • montażu: 2 szafek elektrycznych,
  • remoncie istniejących słupów ogłoszeniowych, istniejącej fontanny, okładziny i siedzisk w istniejących wyniesionych rabatach w ilości 4 szt.,
  • budowie: instalacji monitoringu – 3 szt. kamer, instalacji oświetlenia w ilości 24 szt. lamp, instalacji nawadniającej,
  • wykonaniu nowych nasadzeń i nowoprojektowanych rabat wyniesionych z siedziskami,

na dz.: 216/1, 216/2, 197, 230/2, 231  obręb 0016, dz. 757/37 obręb 0010 oraz na dz. 363 i 399/2 obręb 0017 w Kielcach,  w granicach oznaczonych na załączniku graficznym linią koloru czarnego,

realizowanej w ramach zadania pn.: „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc- Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą”.


Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 11.01.2023r.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód
Informację wytworzyła: mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-01-2023
Data publikacji:
11-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
11-01-2023 13:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top