Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Artwińskiego i ul. Podklasztorna

UA-II.6733.103.2022.BM                                                                                     

 Kielce, 16.01.2023 r.

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 16.01.2023r. wydana została Decyzja Nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, o długości od ok. 1200m do ok. 1400m dla potrzeb oświetlenia ulicy Prezydenta S. Artwińskiego i Podklasztornej w Kielcach, na działkach nr ewid.: 393/15, 392, 394/1, 390/2, 389/2, 369, 33, 57/32, 57/33, obręb 0015 w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym linią koloru czarnego.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 17.01.2023r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-01-2023
Data publikacji:
17-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
17-01-2023 09:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top