Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Łopuszniańska

UA-II.6733.95.2022.WR                                                                                       

Kielce, 29.12.2022r.   

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.), ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

 zawiadamiam

że w dniu 29.12.2022r. wydana została Decyzja Nr 96/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm, długości ok. 360 m wraz z hydrantami ppoż. nadziemnymi DN 80 mm (3 szt.) na działkach nr.: 71/8, 72/18, 73, 103, 176/1, obręb 0019 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 30.12.2022r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr Wioletta Rębosz

 Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-12-2022
Data publikacji:
30-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
30-12-2022 08:21
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top