Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Marszałkowska

Kielce, 21.11.2022 r.

UA-II.6733.79.2022.BM

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 21.11.2022 r. wydana została Decyzja Nr 87/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie hali sportowej wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, sanitarnym i technicznym oraz salami lekcyjnymi przy V LO, na działce nr ewid. 949 obręb 0006, przy ul. Marszałkowskiej w Kielcach.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22.11.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA    

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora                                                               

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                   

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Beata Milner

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 367 61 26).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-11-2022
Data publikacji:
22-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
22-11-2022 08:35
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top