Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nastole

UA-II.6733.107.2022.MC                                                                                                  

  Kielce, 30.01.2023r.   

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.), ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.01.2023r. wydana została Decyzja Nr 13/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN 125 mm, długości ok. 475 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej  z rur: PVC o średnicy DN 200 mm oraz PE o średnicy 63 mm, łącznej długości ok. 470 m, na działkach nr: 263 i 229/6, obręb 0028, przy ul. Nastole w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 31.01.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Monika Chodorek

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Monika Chodorek – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-01-2023
Data publikacji:
31-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
31-01-2023 08:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top