Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Posłowicka

Kielce, 05.01.2023 r.

 UA-II.6733.73.2022.BT

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

 zawiadamiam

 że w dniu 05.01.2023 r. wydana została Decyzja Nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej  w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się  w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 13.01.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                       

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
05-01-2023
Data publikacji:
13-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
13-01-2023 08:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top