Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Puscha

  Kielce, 28.12.2022r.

UA-II.6733.92.2022.BM                                                                                   

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 28.12.2022r. wydana została Decyzja Nr 95/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 100mm do DN 150mm i długości od 180m do 250m, osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy od 2x DN 50mm do 2x DN 100mm i długości od 30m do  60m, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 90mm do 200mm i długości od 160m do 230m, sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 90mm do 400mm i długości od 400m do 600m, wraz z podziemnym zbiornikiem magazynowania wody deszczowej o pojemności do 250m3  na działkach nr ewid.: 418/1, 1839/8, 1839/1 obręb 0009 w rejonie ul. J. B. Puscha w Kielcach.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 30.12.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-12-2022
Data publikacji:
30-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
28-12-2022 14:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top