Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zagórska

Kielce, 17.11.2022

 UA-II.6733.74.2022.RH

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 17.11.2022 r. wydana została Decyzja Nr 84/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10,0 kPa) z rur PE o średnicy dn 90 mm, długości ok. 58,5 m, na działkach nr ewid.: 219/1 i 219/5, obręb 0025  przy ul. Zagórskiej w Kielcach. 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22.11.2022 r.

                                                                                                                        

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista inż. arch. Roksana Halaba

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
17-11-2022
Data publikacji:
22-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
22-11-2022 11:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top