Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - budowa ściany pożarowej - ul. Starodomaszowska

Kielce, 07.09.2022 r.

UA-II.6730.1.63.2022.ZK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 07.09.2022r. wydana została Decyzja Nr 281/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie ściany pożarowej, związanej z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce nr ewid. 112, obręb 0017, przy ul. Starodomaszowskiej w Kielcach.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie (tel. 41 36 76 124).

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 08.09.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

                DYREKTOR

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 

Informację wytworzyła: podinspektor mgr Żaneta Kopeć

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-09-2022
Data publikacji:
08-09-2022 08:28
Data aktualizacji:
08-09-2022 08:50
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top