Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - ul. J. Prendowskiej - budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

                                                                                                         Kielce, 28.07.2022  

UA-II.6730.1.150.2021.KZW

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 28.07.2022 r. wydana została Decyzja Nr 229/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, każdy z garażem podziemnym, na działkach nr ewid.: 556/4, 556/39, 556/40, 556/41, 556/42, 556/44, 556/9, 556/10, 556/43, obręb 0024, przy ul. Jadwigi Prendowskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 126.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 03.08.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

mgr inż. Dominik Kwietniewski

ZASTĘPCA  DYREKTORA

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

                                                Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła:    Główny Specjalista

                                   mgr inż. Katarzyna Zawadzka-Wykrota

 

 Osoba do kontaktu w sprawie: główny specjalista Katarzyna Zawadzka-Wykrota – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
28-07-2022
Data publikacji:
03-08-2022 13:33
Data aktualizacji:
03-08-2022 14:08
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top