Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową, przy ul. O. Kolberga 11 w Kielcach.

PREZYDENT MIASTA KIELCE    

                                                                                 Kielce, 27.07.2022 

UA-III.6730.1.71.2022.AS                   

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 11.07.2022r. wydana została Decyzja Nr 210/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej (oznaczonej na mapie zasadniczej numerem ewidencyjnym 2980s) na halę produkcyjno-magazynową, na działce  nr ewid.: 577/2, 577/3, 580/1, 580/3, 580/4, obręb 0009, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEF-A, przy ul. O. Kolberga 11 w Kielcach, w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.02.2022r. znak: GKŚ-IV.6220.10.2021.

Z treścią decyzji, oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój  nr 123, w godzinach pracy Urzędu.
Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 27.07.2022r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury
                                                                

Podmiot udostępniający informację:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. arch. Agnieszka Sulej

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
27-07-2022
Data publikacji:
28-07-2022 11:01
Data aktualizacji:
28-07-2022 11:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top