Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzji o warunkach zabudowy - ul. Piekoszowska

Kielce, 29.11.2022 r.

UA-III.6730.1.145.2022.AS

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 29.11.2022r. wydana została Decyzja Nr 353/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (4 zespoły po 6 budynków w zabudowie szeregowej, 1 zespół składający się z 3 budynków w zabudowie szeregowej i 3 budynki wolnostojące), na działkach nr ewid. 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140/3, 141 i 142 obręb 0013, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEF-A, przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie (tel. 41 36 76 123).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 29.11.2022r.

               

 

      z up. PREZYDENTA MIASTA

   mgr inż. Dominik Kwietniewski

         ZASTĘPCA  DYREKTORA

Wydziału Urbanistyki i Architektury                 

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

 Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód

 

Informację wytworzyła: Główny Specjalista

 

mgr inż. arch. Agnieszka Sulej

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-11-2022
Data publikacji:
05-12-2022 09:25
Data aktualizacji:
05-12-2022 09:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top