Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Nr 273/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji dot. budowy budynku gospodarczego przy ul. Podwalnej

Kielce, 31.08.2022 r.

UA-III.6730.1.113.2021.JM                                                 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 31.08.2022 r. wydana została Decyzja Nr 273/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowa budynku gospodarczego, na działce nr ewid. 1678 obręb 0009, przy ul. Podwalnej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie (tel. 41 36 76 123).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 31.08.2022r.

 

  z up. PREZYDENTA MIASTA 

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

       ZASTĘPCA DYREKTORA

  Wydziału Urbanistyki i Architektury

      

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Joanna Maludzińska                    

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Musiał-Czechowska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
31-08-2022
Data publikacji:
31-08-2022 12:06
Data aktualizacji:
31-08-2022 12:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top