Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 75/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Jagiellońskiej

Kielce, 23.09.2022 r.

UA-II.6733.70.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 23.09.2022 r. wydana została Decyzja Nr 75/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej średnicy rur preizolowanych od 2 x DN 65 mm do 2 x DN 100 mm, długości od ok. 150 m do ok. 200 m na działkach nr ewid. 450/12, 109/8, 393/20 obręb 0015 w rejonie ul. Jagiellońskiej w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym linią koloru czarnego.

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych dla potrzeb budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach oraz obiektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 1 w Kielcach”.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 27.09.2022 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-09-2022
Data publikacji:
27-09-2022 07:19
Data aktualizacji:
23-09-2022 14:27
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top