Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40”

Kielce,  30.08.2022

Znak: UA-IV.6740.2.7.2022.JK

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  10/2022  z dnia  29 sierpnia  2022 r.

Znak: UA-IV.6740.2.7.2022.JK

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach

polegającej na: rozbudowie ul. Sukowskiej w Kielcach od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40, rozbudowie ul. Do Modrzewia na odcinku o długości ok. 57m od skrzyżowania z ul. Łanową, rozbudowie ul. Łanowej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z ul. Sukowską i ul. Do Modrzewia oraz budowy chodnika, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40”.

Zakres planowanej inwestycji  obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, zjazdów i chodników,
 • rozbiórkę muru oporowego, przepustu, korytka ściekowego betonowego,
 • budowę nowej jezdni o szerokości 5,5 - 7,00 m,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę zjazdów,
 • budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
 • rozbudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę drenu francuskiego,
 • budowę ściany oporowej z elementów prefabrykowanych o zmiennej wysokości,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • roboty wykończeniowe.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0030, numery ewidencyjne działek: cz. 396, 262/6 (262/8, 262/7, 262/9), 268/2 (268/3, 268/4), 420 (420/1, 420/2), 419 (419/1, 419/2), 416/3, 414/1, 413/1, 411/1, 409/1, 410/1, 407/1, 408/3, 406/3, 405/1, 404/1, 403/3, 402/3, 400/1, 399/5, 399/3, 398/7, 398/5, 397/1, 244/3, 102/6 (102/8, 102/9), 105/3 (105/5, 105/6), 105/4 (105/7, 105/8), 308/1, 329/1, 330/8, 331/1, 333/1, 335/1, 336/1, 338/4, 339/8, 340/3, 334/8, cz. 342/1.

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0030, numery ewidencyjne działek: 262/6 (262/8, 262/7, 262/9), 268/2 (268/3, 268/4), 102/6 (102/8, 102/9).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Symbolem „cz.” poprzedzono numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  136 ).

Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod nr 41 36 76 136.

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: inspektor  – Jowita Kruk

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Jowita Kruk
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-08-2022
Data publikacji:
30-08-2022 14:33
Data aktualizacji:
30-08-2022 14:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top