Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Etap II – Rozbudowa skrzyżowania ul. bpa M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach ".

Znak: UA-IV.6740.2.10.2022.BOJ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  13/2022  z dnia  31 października  2022 r.

Znak: UA-IV.6740.2.10.2022.BOJ

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach

polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. bpa M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach, w ramach inwestycji pn.: „Etap II – Rozbudowa skrzyżowania ul. bpa M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach ".

Zakres planowanej inwestycji  obejmuje:

 • rozbiórkę nawierzchni, znaków pionowych, elementów galanterii drogowej,
 • rozbudowę skrzyżowania ul. bpa M. Jaworskiego z ul. G. Zapolskiej i ul. Marszałka J. Piłsudskiego,
 • przebudowę i budowę chodników o szerokości 1,5 – 3,0m,
 • przebudowę i budowę ścieżek rowerowych o szerokości 1,5 – 2,5m,
 • przebudowę zjazdów publicznych,
 • budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę/ zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
 • zabezpieczenie sieci gazowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz budowa sygnalizacji świetlnej,
 • rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • wycinkę oraz przesadzenia istniejącej zieleni.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce

- obręb 0007, numery działek: 844/159 (844/449, 844/450), 866/20;

- obręb 0011, numery działek: 64/44 (64/67, 64/68),  64/49 (64/69, 64/70),  64/52 (64/73, 64/74), 64/51 (64/71, 64/72),  64/40, 64/4364/46, 64/45, 64/47, 64/48, 64/50, 64/54, 64/55 oraz część działek numer  64/39, 64/41.

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce

- obręb 0006, numer działki: 382/39;

- obręb 0007, numery działek: 844/257, 866/21, 844/255;

- obręb 0011, numery działek: 63/15, 23, 63/4, 63/13, 1/8.

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce

- obręb 0006, numery działek: 382/40, 382/39;

- obręb 0007, numery działek: 866/21, 844/257, 844/255;

- obręb 0011, numery działek: 1/8, 63/13, 63/4, 63/15.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.              

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  136 ).

Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod nr 41 36 76 136.

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: inspektor  – Jowita Kruk

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Jowita Kruk
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
02-11-2022
Data publikacji:
02-11-2022 12:23
Data aktualizacji:
02-11-2022 12:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top