Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszewskiego

Kielce, 16.09.2022

 

UA-II.6733.61.2022.RH

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 16.09.2022 r. wydana została Decyzja Nr 73/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie kanału sanitarnego o średnicy 200 mm, długości ok. 260 m, na działkach nr ewid.: 5/108, 5/101, 5/102, 5/103, 5/105, 5/114 i 5/123, obręb 0005, w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 16.09.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                          

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista inż. arch. Roksana Halaba

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-09-2022
Data publikacji:
16-09-2022 13:14
Data aktualizacji:
16-09-2022 13:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top