Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zgórska

Kielce, 13.10.2022

UA-II.6733.63.2022.RH

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 13.10.2022 r. wydana została Decyzja Nr 80/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN 125 mm, długości ok. 35 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy DN 200 mm, długości ok. 40 m, na działkach nr: 357/20, 357/21, 357/4, 357/2, 360/5, obręb 0019, w rejonie ul. Zgórskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 18.10.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                         

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista inż. arch. Roksana Halaba

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-10-2022
Data publikacji:
18-10-2022 12:48
Data aktualizacji:
18-10-2022 12:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top